MLB Futures Odds

Oakland Athletics vs San Francisco Giants
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over9 (+100)
Under9 (-120)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
San Francisco Giants+105
Oakland Athletics-125
Type: Runline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
San Francisco Giants-175
Oakland Athletics+155
Atlanta Braves vs Tampa Bay Rays
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over9 (-115)
Under9 (-105)
Type: Runline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Tampa Bay Rays-150
Atlanta Braves+130
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Tampa Bay Rays+135
Atlanta Braves-155
Los Angeles Angels vs Los Angeles Dodgers
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Los Angeles Dodgers+100
Los Angeles Angels-120
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over10 (+100)
Under10 (-120)
Type: Runline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Los Angeles Dodgers-175
Los Angeles Angels+155